خط مشی شرکت:
 شرکت پدیده رویای قرن در زمینه مهندسی، تامین اقلام و کالا و اجراء پروژه های صنعتی و عمرانی فعال است.
مديریت عامل با تاكيد بر نگرش افزایش رضايت و بهينه سازی مستمر در فرآيندهای ارائه خدمات به كارفرمايان، حفظ محیط زیست و صیانت از انسان ها را سرلوحه وظايف خويش قرار داده و ضمن تعهد به موارد فوق و پايبندی به الزامات قانونی و سایر الزامات مرتبط، اعتقاد دارد كه با استفاده از استانداردهای مدیریتیISO9001:2008-  ISO14001:2004-OHSAS18001:2007  به عنوان مدل های اجرایی در راستای تعالی سازمانی اقدام نماید.

رئوس خط مشی به شرح زير است:
1.    تحقق اهداف و برنامه های از پيش تعيين شده هیات مدیره
2.    تعهد به اصول اخلاق حرفه ای و ارجح بودن اخلاق نسبت به منافع مادی
3.    بهبود فرایندها و فعالیت های مرتبط با پروژه ها با تمركز بر كيفيت، زمانبندی اجراء و مدیریت قيمت تمام شده پروژه ها در راستای افزایش رضایتمندی ذینفعان
4.    برنامه ريزي و اقدام منظم و مداوم بمنظور پيشگيری از وقوع جراحات، بیماری و حوادث ناشی از كار و کنترل عوامل زیان آور محیط کار (بخصوص عوامل ارگونومی در ستاد و عوامل فیزیکی و شیمیایی در واحدهای اجرایی)
5.    برنامه ريزي و اقدام منظم و مداوم بمنظور پيشگيري از آلودگی های محیط زیست (بخصوص پیشگیری از آلودگی خاک و هوا و آب در واحدهای اجرایی و کاهش مصرف منابع در واحدهای ستادی و اجرایی)
6.    تطبیق ساختارهای سازمانی و مدیریتی شرکت جهت صدور خدمات مهندسی  منطبق با استانداردهای بین المللی
7.    ارتقاء سطح علمي، مديريتي و مهارتهای فنی كاركنان از طريق آموزش
8.    توسعه كمي و كيفي زيرساخت ها در جهت حصول سطح پیمانکاری عمومی (GC)
9.    ثبت،‌ ضبط و بهره برداری و انتقال مطلوب دانش فنی حاصله از اجراي  پروژه ها به شرکا و همکاران محلی

اینجانب ضمن تعهد به پیگیری بهبود مستمر سیستم های مذکور در راستای نيل به اهداف و بازنگری مفاد این خط مشی به صورت سالانه و توجه به الزامات مالی، عملیاتی و سازمانی از مجموعه كاركنان اعم از مديران، كارشناسان و مسئولان مربوطه تقاضا دارم كه با توجه به اصول مهم عزت، حکمت و مصلحت در نحوه ارتباط با مردم، کارفرمایان، مشاوران، پیمانکاران جزء و سایر طرف های ذینفع و سرلوحه قراردادن ارزش های حرفه ای،  تمام كوشش خود را در راستای تحقق اهداف و برنامه های ابلاغی به كار گيرند.

مدیر عامل